Hakkımızda

Kurumsal

Tüzüğümüz

ROMAN GENÇLİK  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1-Derneğin Adı; Roman Gençlik Derneği’dir. Kısa adı; Romangenç’tir. Merkezi ,Edirne  olup, yurtiçi ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

 

Amacı

       Madde 2-Dernek, dezavantajlı gençler ve gençlik grupları da dahil olmak üzere gençlerin; her türlü ayrımcı politika ve uygulamalara karşı güçlendirilmesi,   gençlerin;  sorunlarının araştırılması ve çözümü için gençlik eksenli politikalar üretilmesi, karar ve politikaların oluşturulması süreçlerine katılması, ulusal ve yerel gençlik politikalarının oluşturulmasında gençlerin aktif rol alması, gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin artırılması, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif bir biçimde katılabilmesi için çalışmalar yapmayı amaçlar ve gençler arasında insan haklarına saygının, evrensel demokratik değerlerin, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi için çalışır.  

 

        Çalışma Konuları

        Madde 3-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için sürdüreceği çalışma konuları şunlardır.

        a- Roman gençlerin  gelişimi, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşama tam, etkin ve eşit koşullarda katılımlarının  sağlanması,

        b- Çevre, doğa ve kültür zenginliklerinin korunması,

         c-Gençler arasında şiddet kültürünün yayılmasının önlenmesi,

        d-Gençlerin  bilimsel  çalışmalara ve  araştırmalara  katılması, genç  bilim  adamlarının    yetiştirilmesi, akademik ve bilimsel üretimlerinin değerlendirilmesi,            

        e-Kent kültürünün gelişmesi ve “Genç Dostu Kent” anlayışının yerel yönetimlerce benimsenmesi,

        f-Gençlerin kişisel ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi,  

        g-İşsiz gençlerin sosyal güvenlik haklarından yararlanması ve gençler için yeni istihdam olanaklarının genişletilmesi,

        h-Gençlerin  birlikteliği-örgütlenmeleri,  kendilerini  ilgilendiren  her  alanda  ve  kademede yönetime katılmaları,

        ı-Sanat, kültür, doğa, izcilik, spor ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi,

        i-Ulusal ve uluslararası düzeyde, gençler arasında karşılıklı saygı, sevgi,  arkadaşlık, dostluk, barış  duygu ve düşüncelerinin  yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi,

         j-Gençlerin her türlü madde bağımlılığına karşı korunması,

        k-Gençlik  Çalışmaları üzerine  bilimsel  ve sosyal içerikli çalışmalar yapılması,

        l-Gençlerin haklarının her platformda savunulması,

        m-Gençlerin ulaşım, barınma, sağlık ve beslenme haklarının güvence altına alınması için çalışmalar yapılması,

        n-Gençlikle  ilgili  kurumlar ve kuruluşlar arasında bilgi  ve deneyim  paylaşımı yapılması,

        o-Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi,

        p-Gençlerin toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımını destekleyecek bilgi ve gençlik merkezleri kurulması,

        r- Amaç ve çalışma konularına uygun kurs, seminer, konferans, festival, şenlik, çalıştay, sergi, izcilik faaliyetleri, sanat çalışmaları, mesleki egitim ve gelişim programları, kamp ve benzeri etkinliklerin tasarlanması ve düzenlenmesi,

      s- Amaç ve çalışma konularına uygun olarak ulusal, uluslararası ve yerel mali kaynaklardan yararlanarak program ve projeler hazırlanması ve uygulaması,

      t- Amaçlarına ve çalışma konularına uygun olarak gençlikle ilgili hizmetler sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yasal koşulları yerine getirerek açık işbirliği yapılması,

      u- Gençlerin kendi yaşamlarını etkileyen politikaların geliştirilmesi sürecine, eşitlik ilkesi doğrultusunda etkin katılma haklarının sağlanması,

      v- Siyasi partilerle,  yasaların öngördüğü biçimde ve tüzükte belirtilen amaç ve konulara uygun olarak iletişim kurulması, bilgi, belge ve tecrübe paylaşımı sağlanması.                 

        

İndirilebilir İçerik
Tüzüğümüz